::Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและอัตราค่าบริการ Click::
::Download คู่มือการเรียนรู้ Click::

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้เป็นหมู่คณะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสพการณ์ตรง อย่างมีความสุข ในราคาประหยัด

โปรดสอบถามก่อนกำหนดวันเดินทางที่
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โทร. 034 321 471, 02 429 0361-2

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน